ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-22 Π.Μ.Σ. «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως ενενήντα (90) φοιτητών, στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με τις παρακάτω Ειδικεύσεις:

1. «Θρησκευτικός Τουρισμός»,
2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», και
3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις»

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2021 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνο / Viber: 210 727 5736, 694 630 3954
e-mail: tcw[at]theol.uoa[dot]gr
Ιστοσελίδα: https://syko.theol.uoa.gr/
Προκήρυξη: https://syko.theol.uoa.gr/about/call2021_22/