ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1853/17-8-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1853/17-8-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  δύο (2) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ναυαρίνου 13Α, Νέο Χημείο, 10680 Αθήνα τηλ.  210-3688022   

-Αριθ. Προκήρυξης 39935/15-6-21(ΑΔΑ: 97ΦΧ46ΨΖ2Ν-24Υ)

- μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ναυαρίνου 13Α, Νέο Χημείο, 10680 Αθήνα τηλ.  210-3688042   

-Αριθ. Προκήρυξης 45802/1-7-21(ΑΔΑ: ΩΧΓ546ΨΖ2Ν-ΛΣΞ)

- μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φύλα και Πολιτισμικές Σπουδές»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις    11 -  11  - 2021.

 

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.