ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1962/30-8-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1962/30-8-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ναυαρίνου 13Α, Νέο Χημείο, 10680 Αθήνα τηλ.  210-3688022   

-Αριθ. Προκήρυξης 52239/22-7-21/14-7-21(ΑΔΑ: Ψ96946ΨΖ2Ν-ΕΝΤ )

- μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ-Οργανωσιακή Ψυχολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   4    -    11   - 2021.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερομένου Τμήματος.