ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΕΚ 1282/26-7-2019 Τ.Γ΄

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1282/26-7-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - 157 72 Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια,  (τηλ. 210 7275872)

Τομέας ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1819031979/20-5-2019/4-5-2019 (ΑΔΑ: Ω71Α46ΨΖ2Ν-Ξ7Α)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Ηθική - Βιοηθική». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις   8/10/2019.      

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας.