ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην  επισκευή & συντήρηση επιστημονικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από Τμήματα και Εργαστήρια  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σκαναρισμένη υπογραφή και σφραγίδα) έως και την 02-11-2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 6.634,95 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.227,34€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση

Πίνακας Συμμόρφωσης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς