ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΥΚΒ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην Συντήρηση του εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σκαναρισμένη υπογραφή και σφραγίδα) έως και την 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση