ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια, επισκευή (συντήρηση) και αναγόμωση φιαλών αερίου που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από Σχολές, Τμήματα και Εργαστήρια  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες και προμήθειες που περιγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σκαναρισμένη υπογραφή και σφραγίδα) έως και την 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 6.636,19 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.228,88 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση

Πίνακας συμμόρφωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς