ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ TOY EKΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για tτν προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ψυκτών νερού δικτύου δαπέδου για το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ψυκτών νερού δικτύου δαπέδου για το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τα ζητούμενα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με υποβολή έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή)  ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με το υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)


έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ώρα 13:30

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 967,74€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.200,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.7127 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

 

Πρόσκληση

Τεχνική Προσφορά

Οικονομική Προσφορά