ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια εντύπων  και δελτίων μηχανογράφησηςγια κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ” καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τα υπό προμήθεια είδη, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με υποβολή έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή)  ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

 

έως και την : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 IOYΛIOY 2020, ώρα 13:30

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 7.258,06€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.1293 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς