Menu

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) προβλέπεται η ίδρυση σε κάθε Α.Ε.Ι (άρθρο 218) Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή την προώθηση της  ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων µε βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η Επιτροπή συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στο Ίδρυμα.

Βασικό στοιχείο της πολιτικής που ακολουθείται διαχρονικά από το ΕΚΠΑ είναι η εγγύηση της ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου ή /και σεξουαλικού προσανατολισμού σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το Σύνταγμα περί ίσων δικαιωμάτων.

Από το 2020 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) λειτουργεί στο ΕΚΠΑ Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Με βάση το νόμο 4957/2022, η ΕΙΦ- ΕΚΠΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 218 του νόμου 4957/2022):

 1. εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
 2. εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του των διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
 3. παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων και των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται την τροποποίηση, αναθεώρηση ή συμπλήρωσή τους,
 4. παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά µε την ισότητα των φύλων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
 5. προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και την διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
 6. προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με          το πεδίο της αρμοδιότητάς της,
 7. καταγράφει τις αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και τις διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα.
 8. παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συμπεριφοράς, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Αριστοτέλης Τύμπας, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Ιωάννα Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Μαρία Λεοντσίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Πολυξένη Αργειτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αρετή Σπυροπούλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ιατρικής Σχολής

Αικατερίνη Μαρμαρινού, διοικητική υπάλληλος Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Φωτεινή-Ηλέκτρα Χριστακοπούλου, φοιτήτρια Νομικής Σχολής

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eif[at]uoa[dot]gr

Η ΕΙΦ – ΕΚΠΑ έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα 2022-2026 (ΣΔΕΙ), το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στις 27/1/2022 και περιλαμβάνει δράσεις με βάση τους παρακάτω βασικούς άξονες προτεραιότητας, όπως αυτοί ορίζονται από το Horizon 2022-2027: α) Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οργανωσιακή κουλτούρα, β) Έμφυλη ισορροπία στην ηγεσία και στις θέσεις λήψης αποφάσεων, γ) Έμφυλη ισότητα στις προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη, δ) Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και ε) Μέτρα ενάντια στην έμφυλη βία.

Από 1/09/2022 λειτουργεί το Παρατηρητήριο για την Έμφυλη Ισότητα, στο οποίο απασχολείται ένα άτομο, με σκοπό να συνδράμει την ΕΙΦ στην υλοποίηση του ΣΔΕΙ. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η οργάνωση και η στελέχωση μίας δομής η οποία να:

 • παρέχει υπηρεσίες τεκμηρίωσης μέσα από τη συλλογή, οργάνωση, σύνθεση και διάχυση όλων των διαθέσιμων πηγών και δεδομένων που αφορούν την έμφυλη ισότητα στο ΕΚΠΑ στον χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας
 • διεξάγει έρευνες και να προωθεί την επιστημονική δικτύωση με στόχο την έρευνα πάνω σε σπουδές/θεματικές φύλου και σεξουαλικότητας
 • σχεδιάζει μια φιλική προς τον/την χρήστη/-τρια και με εύκολη πλοήγηση ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου, με συνοπτικό και ανανεώσιμο περιεχόμενο γύρω από τις δράσεις του Παρατηρητηρίου
 • καταγράφει και να διερευνά τις πολιτικές για την έμφυλη ισότητα στο Πανεπιστήμιο, τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο
 • παρακολουθεί ζητήματα έμφυλης ισότητας και να συμβάλει στην άρση των έμφυλων στερεοτύπων και συμπεριφορών
 • ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, το λοιπό διδακτικό, εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/ -τριες σε θέματα έμφυλης βίας και έμφυλης ισότητας
 • διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και δράσεις αναφορικά με την προώθηση της έμφυλης ισότητας στο ΕΚΠΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με το Παρατηρητήριο για την Έμφυλη Ισότητα- ΕΚΠΑ :

Ντιάνα Mάνεση, ερευνήτρια/ εμπειρογνώμων σε θέματα φύλου, σεξουαλικότητας και έμφυλης βίας,

dmanesi[at]uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα ΕΙΦ: https://genderequalitycommittee.uoa.gr/

Επιτροπές Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων λειτουργούν επίσης στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και στη Σχολή Θετικών Επιστημών.