ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11103_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο» Α.Μ. 11103 εκτιμώμενης αξίας 402.494,59 € (πλέον ΦΠΑ 24%), κατηγορία Οικοδομικά, με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.