ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11119_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή» Α.Μ. 11119 εκτιμώμενης αξίας 402.611,02 € (πλέον ΦΠΑ), κατηγορία Οικοδομικά, με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr