ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :PR_10805_ΠΥ32017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.            Σχετικά με το απαιτούμενο από το άρθρο 2.2.7.α  της διακήρυξης πιστοποιητικό ΕΛΟΤ / ISO 9001 διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση με βάση τους κανονισμούς 517/14 ή 2067/15 η οποία προκύπτει είτε από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω πιστοποιητικού ΕΛΟΤ / ISO 9001 είτε από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο συμπληρωματικό του φορέα πιστοποίησης.

2.            Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2.Β.4.Β της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 προσκομίζουν κατάλογο που θα συνοδεύεται από : Άδεια-Βεβαίωση Αναγγελίας, Εργοδηγού ψυκτικού κλιματιστικών εγκαταστάσεων, για κάθε Εργοδηγό ψυκτικό και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, που θα διατεθεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013.

Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν την απαιτούμενη  από τη διακήρυξη, ανωτέρω άδεια για τον Εργοδηγό ψυκτικό.

Περαιτέρω θεωρείται αυτονόητο ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Εργοδηγός ψυκτικός θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω Π.Δ. 1/2013 και να διαθέτει πιστοποιητικό κατηγορίας I για διαχείριση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

3. α)       Το ποσό των 165.000,00 € που ζητείται από τη διακήρυξη, αναφέρεται αθροιστικά και για τα 3 έτη 2014, 2015, 2016.

   β)        Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης, κατάλογο με μορφή πίνακα συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τα οποία προκύπτει μεταξύ άλλων, ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία τριετία ήτοι 2014, 2015, 2016.