ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PR_10918_0072017

 

  • Τα όμβρια που συγκεντρώνονται είναι, κατά κύριο λόγω, από αποστράγγιση (νερά υπόγεια, υδροφόρος ορίζοντας)
  • Οι  Αντλίες του φρεατίου του ανελκυστήρα θα είναι 23m3/hr με 18ΜΥΣ.
  • Το φρεάτιο θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,8Χ0,6μ, εξαρτώμενο από τον τύπο των αντλιών που θα επιλεγούν.
  • Στο Αίθριο η αντλία που θα εγκατασταθεί θα είναι επιφανείας και το στέγαστρο θα καλύπτει ολόκληρη την εγκατάσταση