ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_11298_Ε92020

Απάντηση των διευκρινιστικών ερωτημάτων που έφτασαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το διαγωνισμό με ΑΜ 11298 και τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ”.

Το αρχείο εδώ