ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_3723_Ε82020

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός με τον παρόντα συστημικό αριθμό (Α/Α 94810) θα ακυρωθεί. Ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί με τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη στο συστημικό αριθμό 94940 (Α/Α 94940). Η αλλαγή του αριθμού ΑΔΑΜ της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης αφορά μόνο στην αλλαγή του συστημικού αριθμού. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά στο νέο συστημικό αριθμό.