ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :PR_10890_Y12017

                                                  Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό

  • Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3 της διακήρυξης.
  • Στο έντυπο ΕΕΕΣ που αναρτήθηκε από την Υπηρεσία μας, εκ παραδρομής δεν αφαιρέθηκε το μέρος V. To μέρος V οι οικονομικοί φορείς ΔΕΝ είναι υποχρεωμένοι να το συμπληρώσουν καθώς αφορά σε διαδικασίες διενέργειας με προεπιλογή και περιορισμό οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, διαδικασία που είναι προφανές ότι δεν προβλέπεται ούτε αφορά στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.