ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: PR_11093_0032019

  • Άρθρο 15.3): αναφέρεται «…..ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες»,  αντί του ορθού  …. ««…..ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον τριακόσιες ενενήντα (390) ημέρες».