ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2018

Academic Ranking of World Universities 2018

Υψηλή Θέση και Διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης»

Ανακοινώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ShanghaiRanking Consultancy, ηΠαγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities - ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης». Η εν λόγω κατάταξη θεωρείται ως μία από τις τρεις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις. Μεθοδολογικά αξιολογείται κάθε Πανεπιστήμιο που διαθέτει Αποφοίτους και Καθηγητές βραβευμένους με Νόμπελ ή άλλα σημαντικά βραβεία,  Ερευνητές των οποίων τα άρθρα έχουν υψηλή επιστημονική απήχηση και επίδραση,  και άρθρα και δημοσιεύσεις στα σημαντικά περιοδικά Nature και Science. Επιπλέον, στον πίνακα βρίσκονται Πανεπιστήμια με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση  Science-Citation Index-Expanded (SCIE) και στη βάση Social Science Index Citation Index (SSCI).

Συνολικά, περισσότερα από 1500 πανεπιστήμια αξιολογούνται  κατατάσσονται και από αυτά δημιουργείται ο πίνακας με τα καλύτερα 500. Στην κατάταξη του 2018 και για πρώτη φορά  υπάρχει ξεχωριστός πίνακας για τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στις θέσεις έως 501 και έως 1000 δημιουργώντας τον πίνακα ARWU World Top 500 Candidates.

Με βάση τα αποτελέσματα της Κατάταξης τρία ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 500 καλύτερων του κόσμου, και άλλα δύο στις θέσεις 501-1000. Κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (θέσεις 301-400) με την ανάλυση να δείχνει ότι βρίσκεται στη θέση 330. Ακολουθούν στις θέσεις 401-500 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (θέση 402) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (θέση 441). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στις θέσεις 801-900 (θέση 877) και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 901-1000 (θέση 990). (Βλέπε Πίνακα 1)

Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση έξι (6) δείκτες ακαδημαϊκής και ερευνητικής επίδοσης. Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Δείκτης ALUMNI: Ο αριθμός αποφοίτων που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 10%,

2. Δείκτης AWARD: Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 20%,

3. Δείκτης HiCi: Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους  ερευνητών με πολύ μεγάλο αριθμό ετερο-αναφορών με βάρος 20%,

4. Δείκτης Ν&S: Ο αριθμός δημοσιεύσεων στα περιοδικά Nature και Science  από το  2013 έως το 2017 με βάρος 20%,

5. Δείκτης PUB: Ο αριθμός δημοσιεύσεων που συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων Science Citation Index and Social Sciences Citation Index με βάρος 20%,

6. Δείκτης PCP: Η Κανονικοποιημένη κατά κεφαλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των παραπάνω δεικτών διά του αριθμού των μελών ΔΕΠ, με βάρος 10%.

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία του σε τρεις δείκτες, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την σημαντική επίδραση του ερευνητικού του έργου.  Διαχρονικά παραμένει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο με την καλύτερη θέση στην κατάταξη (βλέπε Πίνακα 3).

Μία ακόμα σημαντική διάκριση που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι το ΕΚΠΑ είναι πρώτο μεταξύ των 27 Βαλκανικών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στην Κατάταξη της ARWU. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μόλις έξι από αυτά βρίσκονται στο top 500 (βλέπε Πίνακα 4) και τα υπόλοιπα 21 μεταξύ 501-1000. Επίσης, μετά το ΕΚΠΑ έπονται εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια όπως τα Paris Dauphine University (Paris 9), Technical University of Berlin, Temple University, University of Cincinnati, University of Liege, University of Pavia, Beijing Jiaotong University, University of Coimbra, University of Perugia, The Open University.

 

Πίνακας 1: Παγκόσμια  Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων και  Επιμέρους Δείκτες στον πίνακα ARWU για το 2018 (Shanghai Ranking)

Πανεπιστήμιο

Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη 2018

Θέση στην Ελλάδα

2018

Alumni

AWARD

HiCi

N&S

PUB

PCP

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

301-400

(330)

1η

0,0

0,0

13,5

5,1

38,3

20

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

401-500

(402)

2-3

0,0

0,0

9,6

2,1

34,2

17,4

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

401-500

(441)

2-3

0,0

0,0

19,2

0

24,9

15,4

Πανεπιστήμιο Κρήτης

801-900

(877)

4

0,0

0,0

0,0

7,2

21,3

11

Πανεπιστήμιο Πατρών

901-1000

(990)

5

0,0

0,0

0,0

2,6

22,8

11,2

Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

 

 

Πίνακας 2: Η επίδοση του ΕΚΠΑ στους Επιμέρους Δείκτες της Κατάταξης  ARWU την περίοδο 2016-2018

A/A

Δείκτης

Περιγραφή Δείκτη

2018

2017

2016

1.

Alumni

Ο αριθμός αποφοίτων που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 10%.

0,0

0,0

0,0

2.

Award

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 20%

0,0

0,0

0,0

3.

HiCi

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που συμπεριλαμβάνονται σε λίστες καταλόγους ερευνητών με πολύ μεγάλο

αριθμό ετερο-αναφορών με βάρος 20%.

13,5

15,4

14,5

4.

N & S

Ο αριθμός δημοσιεύσεων στα περιοδικά Nature και Science με βάρος 20%.

5,1

4,9

5,4

5.

PUB

Ο αριθμός δημοσιεύσεων που συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων Science

Citation Index and Social Sciences Citation Index με βάρος 20%.

38,3

37

37,4

6.

PCP

Η Κανονικοποιημένη κατά κεφαλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το

σταθμισμένο άθροισμα των παραπάνω δεικτών διά του αριθμού των μελών ΔΕΠ, με

βάρος 10%.

20

20,1

20

Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

 

Πίνακας 3: Η κατάταξη των τριών Ελληνικών Πανεπιστημίων στο AcademicRankingofWorldUniversitiesARWU την περίοδο 2015-2018

Έτος

ΕΚΠΑ

    ΑΠΘ

   ΕΜΠ

2018

301-400

    401-500

    401-500

2017

301-400

     401-500

     401-500

2016

301-400

    401-500

-

2015

301-400

    401-500

-

     Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

 

Πίνακας 4: Παγκόσμια  Κατάταξη Βαλκανικών Πανεπιστημίων στον πίνακα ARWU για το 2018 στο top 500 (Shanghai Ranking)

 

Πανεπιστήμιο

Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη ARWU

Χώρα

1.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

301-400

(330)

ΕΛΛΑΔΑ

2.

Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

301-400

(356)

ΣΕΡΒΙΑ

3.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

401-500

(402)

ΕΛΛΑΔΑ

4.

Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης

401-500

(427)

ΤΟΥΡΚΙΑ

5.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

401-500

(441)

ΕΛΛΑΔΑ

6.

Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνα

401-500

(477)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

     Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

 

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πανεπιστημίων είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Πρώτο βρίσκεται το Χάρβαρντ και ακολουθεί το Στάνφορντ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ –το πρώτο μη αμερικανικό, ενώ ακολουθεί το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).