ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων υπαλλήλων μονίμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος

Πίνακας υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων ΙΔΑΧ

Πίνακας υποψηφίων εκπροσώπων μόνιμου προσωπικού