ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Για πληροφορίες δείτε εδώ