ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων της Ιατρικής Σχολής: