ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Ανακήρυξη υποψηφιότητας  και ανακοίνωση εκλογών για τη θέση Διευθυντή Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής: