ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ