ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11122_00122019

  • Στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»,  στον Α/Α 8 «Ρευματοδότης SCHUKO εξωτερικός εντάσεως 16 Α»  αναφέρεται μονάδα μέτρησης «m» αντί  ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ«τεμ.».
  • Στις οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης αναφέρεται:

             «Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα (όλες τις στήλες και όλα τα ζητούμενα στοιχεία) με απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων τους και τον υποβάλλουν στην προσφορά τους                σε μορφή pdf αρχείου, ψηφιακά υπογεγραμμένου» αντί ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ:

       «Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα (όλες τις στήλες και όλα τα ζητούμενα στοιχεία) με απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων τους και τον υποβάλλουν στην προσφορά τους».

  • Στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης αναφέρεται «…..η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση….» αντί ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ  «…..η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση….»