ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ PR_10839_Ε42017

Επισημαίνεται ότι:

  1. Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.

  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης , θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.