ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 27/5/2021

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

      Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συζήτησε κατά τη συνεδρίαση της 27ης-5-2021 το θέμα της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου και των επιμέρους προβλημάτων που οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας δημιουργούν στην εξεταστική διαδικασία και αποφάσισε τα εξής:

  • Τα Τμήματα επιλέγουν τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων τους (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, προφορικά ή γραπτά). Είναι σημαντικό, με βάση τις επιλογές αυτές, η κάθε ακαδημαϊκή μονάδα, με τα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα που διαθέτει, να αντιμετωπίζει το ζήτημα συνολικά και συλλογικά σε πνεύμα συνεργασίας, ώστε να λαμβάνονται απρόσκοπτα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την καλύτερη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας σε επίπεδο Τμήματος και Σχολής.
  • Να ληφθεί πρόνοια, ώστε να δίνεται στους φοιτητές εναλλακτικά η δυνατότητα εξέτασης με άλλο πρόσφορο τρόπο, όταν αυτό απαιτείται. Ο στόχος είναι να μην αποκλειστούν φοιτητές από τις εξετάσεις για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς τους.
  • Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). Σχετικά με το θέμα αυτό σημειώνουμε ότι: η επίσημη δήλωση, η οποία δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μάθημα (και κατά συνέπεια και στις εξετάσεις αυτού), είναι η δήλωση που γίνεται στο my-studies. Οι δηλώσεις στο eclass γίνονται μόνο για λόγους καλύτερης οργάνωσης της εξέτασης λόγω των ειδικών συνθηκών.
  • Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου.
  • Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η δυσκολία των θεμάτων να αντιστοιχεί στη διάρκεια της (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) εξέτασης.
  • Τα Τμήματα να φροντίσουν να προμηθευτούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά κ.λπ.), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

    Τέλος η Σύγκλητος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφασή της, η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (γραπτές ή προφορικές) εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και από τους διδάσκοντες, στους οποίους έχει ανατεθεί κατά περίπτωση η διδασκαλία (και εξέταση) του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.