ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 17-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της  17ης -12-2019 αποφάσισε την έκδοση της κάτωθι Ανακοίνωσης:

 «Με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ΕΘ. Α.Α.Ε., τους Ε.Λ.Κ.Ε. και άλλες διατάξεις, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε, ότι το βασικό πρόβλημα των ελληνικών Πανεπιστημίων σήμερα εξακολουθεί να είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωσή τους. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας προς τα ΑΕΙ μειώθηκε την περίοδο της κρίσης περισσότερο από 40% και παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα.

Η τακτική χρηματοδότηση οφείλει να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές δαπάνες των Πανεπιστημίων και θεωρούμε, ότι δεν είναι ορθή η σύνδεση μέρους (20%) της τακτικής χρηματοδότησης με την επίτευξη στόχων, όταν σήμερα το 100% της χρηματοδότησης αυτής δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών δαπανών των Ιδρυμάτων. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να χρηματοδοτεί επαρκώς τη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση. Με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, τους οποίους επικαλείται το νομοσχέδιο, θα μπορούσε να προβλεφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, ως επιβράβευση.

Η πρόβλεψη ότι, «Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ολική ή μερική αναστολή χρηματοδότησης ενός ΑΕΙ, αν δεν παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής (ΕΘ.Α.Α.Ε.)», δεν αντιμετωπίζει τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων ως υποχρέωση της Πολιτείας και μέσον ενίσχυσης της λειτουργίας τους, αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης ενός δημόσιου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Θεωρούμε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ ως υποχρέωσή της έναντι της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας και όχι ως εργαλείο επιβολής, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι απείθαρχοι φορείς.

Η Σύγκλητος ενημερώθηκε για το ζήτημα της ανακαίνισης της Β' ΦΕΠΑ και ενέκρινε τη μελέτη του έργου για την αντισεισμική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση της εν λόγω Εστίας. Παράλληλα απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την άμεση εκταμίευση των απαιτούμενων χρημάτων, ώστε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως αρμόδια υπηρεσία, να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δικαιούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας.

Η Σύγκλητος υιοθετεί πρόσφατη ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στην οποία εκφράζεται βαθιά ανησυχία σχετικά με το ζήτημα της εξαιρετικά περιορισμένης αποδοχής των πτυχίων των Τμημάτων της Σχολής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων. Επιπλέον, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ζητά την πιστή εφαρμογή του Π.Δ. 347/2003 σε όλες τις γενικές διοικητικές θέσεις που προκηρύσσονται.»