ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Διευθυντή τομέα στην Ιατρική Σχολή: