ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : PR_10698_E82017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση καυσίμου αερίου στα λεβητοστάσια της Σ.Ε.Φ.Α.Α., της Νομικής, της Φοιτητικής Λέσχης και στο κτήριο των οικονομικών υπηρεσιών (Χρήστου Λαδά 6)», A.M. 10698, εκτιμώμενης αξίας 364.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 13η/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο  του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  

Επισημάνσεις:

1.    Να υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, στο οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.

2.    Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.

3.    Όλα τα έγγραφα, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του παρόντος διαγωνισμού, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΤΥΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου- ισόγειο κτηρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ).

 

Διακήρυξη και Τεύχη zip