ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

AΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :PR_10812_E112017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δύο νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής, Γουδή», με εκτιμώμενη αξία 4.073.207,45€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 68064 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=6656166762563174&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  29/01/2018 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 02/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

 

 

10812 _ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10812 _ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10812 _ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

10812 _ΕΣΥ

10812_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10812_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο

10812_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο

10812_ ΤΕΥΔ

10812_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ