ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11102_0042019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Αναδιαρρύθμιση χώρων 3ου ορόφου του Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας στο Γουδή, για τις ανάγκες του προγράμματος pMED», Α.Μ.11102, εκτιμώμενης αξίας 59.989,36 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 23η/05/2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Επισημαίνεται ότι:

  1.  Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, το οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.
  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.
  3. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ:  

Απαίτηση της Υπηρεσίας είναι ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV

ΤΕΥΧΗ:

 11102_ Διακήρυξη

 11102_ ΤΕΥΔ .doc

 11102_ ΤΕΥΔ .pdf

 11102_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 11102_ Προϋπολογισμός

 11102_ Τεχνική Περιγραφή

 11102_ Τιμολόγιο Μελέτης

 11102_ Σχέδιο-Πάγκοι Αλουμινίου

11102_ Σχέδιο-Αρχιτεκτονική κάτοψη Γ ορόφου

11102_ Σχέδιο-Χωρίσματα Αλουμινίου

11102_ Πρόγραμμα επισκέψεων στο έργο

11102_ΕΣΥ