ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11122_00122019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS για δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Γρυπάρειο Μέγαρο για τις ανάγκες του τμήματος ΕΜΜΕ», Α.Μ.11122, εκτιμώμενης αξίας 40.374,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 20η/11/2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ,(δεν γίνονται δεκτοί φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.

Επισημαίνεται ότι:

  1.  Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, το οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.
  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.
  3. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ:

Απαίτηση της Υπηρεσίας είναι ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV

ΤΕΥΧΗ:

11122_ Διακήρυξη

11122_ ΤΕΥΔ .doc

11122_ ΤΕΥΔ .pdf

11122_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.pdf

11122_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.xls

11122_ Προϋπολογισμός

11122_ Τεχνική Περιγραφή

11122_ Φύλλο Συμμόρφωσης