ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11251_Ε52020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη», με εκτιμώμενη αξία 364.434,33€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 92457 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=B9VLzBgSf9qDncrDbjzkI-2VhMlM1Kp36NReHWRQWU331TsQoL5p!-961383852?_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..