ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11296_ΠΡ52020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για το ΕΚΠΑ», (Α.Μ. 11296), προϋπολογισμού 6.646.722,53€ πλέον Φ.Π.Α..

α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η/1/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

β) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 13/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικοί αριθμοί διαγωνισμού (Α/Α) : 102993, 102996, 102997, 102998, 102999, 103000, 103001, 103002, 103003, 103004, 103006, 103007, 103008, 103009, 103010, 103011, 103012, 103013, 103014, 103015, 103016, 103017, 103018, 103019, 103020, 103021, 103022, 103023, 103024, 103025, 103026, 103027, 103028, 103029, 103030, 103031, 103032, 103033, 103034.