ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11351_0032021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικών ΥΔΕ για το ΔΕΔΔΗΕ, καταγραφή και αποτύπωση μετρητών ύδρευσης – ηλεκτροδότησης και για τα ιδιόκτητα κτίρια του κέντρου», (Α.Μ. 11351) με εκτιμώμενη αξία 54.100,00€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15η/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 133259