ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11378_PR42021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για το ΕΚΠΑ (Επαναδημοπράτηση των άγονων τμημάτων του με αρ. PR_11296_ΠΡ52020 διαγωνισμού).», (Α.Μ. 11378), προϋπολογισμού 599.916,13€ πλέον Φ.Π.Α..

α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

β) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικοί αριθμοί διαγωνισμού (Α/Α) : 135610, 135611, 135612, 135613.