ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11491_PY42022

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευές και συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στη ΣΕΦΑΑ», (Α.Μ. 11491), με εκτιμώμενη αξία 161.120,14€.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=ITz88QqDt0ThbvCTvS6lpNOdWKGTnLkkAO6bO4xhxoncFnEbQCKC!537021821

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 176532