ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11631_ΕR32023

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις, συμπληρώσεις και επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κέντρου Αθήνας», προϋπολογισμού 270.288,71€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 203665 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=5uqxubkS4OnNt8Dx3UXDPKjyyFr-wWWjKLCH0BKp-CEKlfsgauXQ!-1557370096

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  24η/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ..