ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11638_ΕR22023

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων ΣΕΦΑΑ 2023-Α’ 2024», προϋπολογισμού 214.886,45€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 203645 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=TGitciGbxNsrlN7J8-cKh4_Hf3g-l2BULM8CBVMh5QhvK7OVGVAX!-760941752

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  23η/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..