ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10890_Y12017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων του ΕΚΠΑ για τη διετία 2018-2019», (Α.Μ. 10890), με εκτιμώμενη αξία 332.723,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 47936

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η-12-2017 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή  8-12-2017 και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

 

 

 

10890_ Διακήρυξη _Συγγραφή Υποχρεώσεων _Τεχνική Περγραφή

10890_ ΕΕΕΣ _Οικονομική Προσφορά_ Προϋπολογισμός