ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10926_ΠΡ62019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση των βλαβών των δύο μονάδων συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη», Α.Μ. 10926 με εκτιμώμενη αξία 200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα   10:00π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=l3kJpsPEoSrwJ6tfNftoa8bqbDnOXpr56nS-yG2IH9AjoZ0gMNXi!363778424

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) :75822