ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10928_Y42017

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις κλιματισμού Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη», (Α.Μ.10928), με εκτιμώμενη αξία 620.548,20€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 50736

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η-01-2018 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 19-01-2018 και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

 

 

10928_ Διακήρυξη _Περίληψη διακήρυξης

10928_ Προϋπολογισμός

10928_ Τεύχος υποχρεώσεων παρόχου

10928_ Τεχνική περιγραφή

10928 _Τιμολόγιο

10928 _Έντυπο οικονομικής προσφοράς

10928_ ΕΕΕΣ

10928_ Παραλαβή γνωστοποίησης ΕΕ