ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11192_ΠΡ92019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και ακτινοθεραπείας CYBERKNIFE M6 NEURO και εξοπλισμού ιατρικής φυσικής για το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών», (Α.Μ. 11192), με εκτιμώμενη αξία 1.818.000€ πλέον Φ.Π.Α..

α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22α/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

β) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 28/1/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=YnYv2CgymXe68ytod3L2bhLAcgZ2bheSfYt1QeCP3Bfy8GhKd4Yp!-597156566

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (Α/Α) : 82393