ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10790_0052017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κτήριο επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα» , Α.Μ.10790, εκτιμώμενης αξίας 59.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 22η/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

 

Επισημαίνεται ότι:

1.     Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, στο οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.

2.    Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.

 

Προκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zip