ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ.15/2018 «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη  Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  161.290,32 € (εκατόν εξήντα μιάς χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24% ανερχόμενης συνολικώς σε ποσό 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο Αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής ανά Τμήμα.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, ή περισσότερα ή για το σύνολο των Τμημάτων και σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην παρούσα Διακήρυξη εκτιμώμενη αξία του κάθε Τμήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 11.09.2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 13.30.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη

Ανακοίνωση παράτασης διαγωνισμού  (7/9/18)

Διευκρινίσεις