ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 08/20 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ-ΓΝΗΣΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 8/2020) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ), με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αυθεντικών-γνήσιων-αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τόνερ, μελάνια εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, κλπ), για την κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ».

Εκτιμώμενη αξία: (24.193,55€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 19η/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας: η 25η/6/2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ.

Διακήρυξη

Σχετικό Αρχείο

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς