ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ 10/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των τμημάτων του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 59.990,28 (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24% και 74.387,95 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9045.

 

Διακήρυξη 10/2017: Προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΕΚΠΑ (PDF, 2MB)

ΤΕΥΔ (DOC, 300kB)

Πίνακας αντιδραστηρίων