ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 11/2019 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Διακήρυξη 11/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης στο Συγκρότημα Ευρίπου του Ε.Κ.Π.Α στα Ψαχνά Ευβοίας» για χρονικό διάστημα δέκα επτά (17) μηνών

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 101.630,11 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 126.021,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής για το σύνολο των αιτουμένων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται  στην παρούσα  διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ : Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:30 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 03 Δεκεβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ.

Ενημερωτικό αρχείο