ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Αρ. Διακήρυξης 5/2021, με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ στον Νομό Αττικής και του Συγκροτήματος Ευρίπου στα Ψαχνά Ευβοίας».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.316.129,03 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.872.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) Τμήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά Τμήμα στο σύνολό του. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

5/2021